Parkreglement De Horn Stand: 2013

Eigenaren

1. Algemeen

Dit parkreglement is een onlosmakelijk onderdeel van de Beheerovereenkomst.

 

2. Het park

Ons park is het gehele jaar geopend. Het park wordt door de eigenaar van de algemene delen beheerd,

verder beheerder genoemd. Deze beheerder – of een andere door de beheerder aan te wijzen persoon -

is voor u het aanspreekpunt.

De beheerder is 24-uur per dag bereikbaarheid voor noodgevallen; de receptie staat dagelijks voor

parkbewoners ter beschikking om al uw belangen op ons park te behartigen. De seizoensgebonden

openingstijden vindt u in de vitrines bij de parkingang.

Deze eigenaar/beheerder kan ook toezien op de naleving van dit reglement.

Op grond van wettelijke voorschriften en voor het harmonisch samenleven van alle bewoners op ons

park is een uitgebreid parkreglement noodzakelijk. Aanvullingen en veranderingen worden jaarlijks

bekend gemaakt of u vindt een actuele versie op het internet www.parkdehorn.nl.

De beheerder/eigenarengemeenschap, vindt het uiterst belangrijk het park zo in te richten/te houden,

dat wij temidden van groen kunnen leven en recreëren en ontspanning kunnen vinden. De omgeving

van de kavels is beplant met bomen en struiken om enerzijds de wind af te houden en anderzijds om

een nette groenindeling te hebben en te behouden.

 

3. Het park "De Horn"

De huizen en de kavels zijn privébezit, evenals de met cijfers gemarkeerde parkeerplaatsen. De

overige delen en alle niet gemarkeerde parkeerplaatsen zijn eigendom van de beheerder. en zijn

bestemd voor gemeenschappelijk gebruik en kunnen ook gehuurd worden.

 

4. Rechten en plichten

De eigenaren kunnen hun percelen vrij inrichten, zolang zij rekening houden met wettelijke

bestemmingen en hun buren geen overlast bezorgen. Ook zijn zij verantwoordelijk/aansprakelijk voor

hun gedrag, almede het gedrag van hun bezoekers/gasten.

Verbouwingen zoals het plaatsen van schuttingen of tuinhuisjes, alsook veranderingen aan de

bestaande huizen of nieuwbouw moet in overleg met de beheerder gebeuren. Dit betekent niet, dat u

bij de gemeente géén bouwvergunning behoeft aan te vragen!

De eigenaren van een perceel moeten ervoor zorg dragen, dat de buren geen last hebben van uw

overhangend groen (takken of struiken).

Dit geldt ook voor struiken en bomen langs de wegen en paden. De straten, wegen en parkeerplaatsen

moeten steeds vrij blijven. In het geval van overhangend groen wordt door het beheer een termijn

aangegeven, waarbinnen dit verwijderd dient te worden. Na afloop van deze termijn wordt het voor

rekening van de veroorzaker verwijderd.

De hagen en bomen op de algemene delen worden door het personeel gesnoeid, na opdracht van het

beheer. Mochten er in uw ogen zaken niet of niet voldoende gedaan zijn dan dit bij de beheerder

melden en niet zelf gaan snoeien.

Bomen en hagen op percelen mogen niet voor overmatige schaduw op andermans perceel zorgen. Een

ieder heeft recht op zon.

De percelen behoren er netjes uit te zien en regelmatig onderhouden te worden. Het langdurig in het

zicht liggen van bouwmaterialen en/of afval zijn niet toegestaan.

Eigenaren met percelen, die verwaarloosd worden, zullen door de beheerder worden gemaand deze

binnen 4 weken weer op orde te brengen. Is dit binnen 4 weken niet gedaan dan wordt voor rekening

van de eigenaar deze werkzaamheden door het beheer uitgevoerd.

 

5. Bouwvoorschriften

1. Het is niet toegestaan, materialen op het park te gebruiken, die schade aan de omgeving

kunnen veroorzaken of voor andere bewoners schadelijk kunnen zijn.

2. Voor bouwplannen, waarvoor een vergunning vereist is, verzoeken wij eerst contact op te

nemen met de beheerder alvorens bij de gemeente een vergunning aan te vragen.

Dit om eerst te bekijken om wat voor soort verbouwing het gaat. De beheerder heeft

hieromtrent met de Gemeente Harenkarspel afspraken gemaakt.

 

6. Huisdieren

Dieren zijn op het park toegestaan. De eigenaar is verantwoordelijk voor schade, die door zijn dieren

veroorzaakt is. Het is niet toegestaan, dieren buiten uw perceel onaangelijnd te laten rondlopen. In het

algemeen geldt HONDEN AAN DE LIJN! Hondenpoep dient onmiddellijk verwijderd te worden. Ook

in het bos moeten de wegen schoon zijn.

Na herhaalde waarschuwingen voor het niet verwijderen van hondenpoep of het niet aan de lijn

houden van uw hond kan er voor het houden van uw hond op het park een verbod komen. De

bewoners kunnen op hun eigen perceel de dieren los laten lopen, maar moeten ervoor zorg dragen dat

anderen geen last van hun dier hebben. Niemand mag door het dier in zijn rust gestoord worden.

 

7. Grillen

Bij het grillen moet iedereen er voor zorgdragen, dat zijn buren geen hinder ondervinden. Gelieve

alleen met houtskool te grillen – niet met hout of andere dingen. Hete kolen mogen niet in de

perscontainers gedeponeerd worden.

Er wordt gewezen op de wettelijke verplichting, dat elke eigenaar zijn huis voorziet van een

goedgekeurde brandblusser.

 

8. Rust

U wordt gevraagd, zich rustig te gedragen. Overmatig geluid is niet toegestaan. Radio, bespelen van

muziekinstrumenten, zingen, spel en amusement moet zodanig gebeuren, dat de buren niet gehinderd

of gestoord worden. Balspelen mogen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.

De speeltuinen zijn voor kinderen tot met 14 jaar en zijn na 23.00 uur niet meer te gebruiken.

Vooral vragen wij u, de nachtrust vanaf 23 uur niet te storen.

Grotere verbouwingen zijn alleen buiten het hoogseizoen – tussen 1 april en 15 oktober – toegestaan.

 

9. Grasmaaien

Op eigen percelen mag alleen tussen 9 uur en 19 uur. Op Zondag en feestdagen is het niet toegestaan.

 

10. Verkeer:

Het binnenrijden van het park is mogelijk via de ingang aan de Oosterdijk en de Dorpstraat (achter de

Spar). De toegangen zijn voorzien van slagbomen, die alleen met codesleutels of speciale munten

kunnen worden geopend.

Alleen met munten, die voor noodgevallen zijn, kunnen de slagbomen worden geopend.

Voor bezoekers van bewoners kunt u in de receptie twee munten voor het naar binnen- en buitenrijden

ophalen.

Op het gehele park geldt langzaam rijden ( = 8 km/uur).

Dit is i.v.m. spelende kinderen en ook i.v.m. volwassenen, die op de straten en voetpaden lopen. Denk

aan uw aansprakelijkheid als automobilist, ook met fiets en scooter.

Deze snelheid is absoluut noodzakelijk.

Wordt u 2x betrapt op te hard rijden, dan kan uw codesleutel geblokkeerd worden.

Het laten lopen van motoren van stilstaande voertuigen (auto’s, motorfietsen, bromfietsen, e.d.) is niet

toegestaan, evenals het wassen en repareren van voertuigen.

Alle gemotoriseerd verkeer, auto’s, motorfietsen en bromfietsen mogen alleen op de daarvoor

bestemde wegen rijden en absoluut niet op de voetpaden.

 

Voertuigen mogen alleen op de eigen/gemeenschappelijke parkeerplaatsen geparkeerd worden – het

rijden en parkeren op de grasdelen is niet toegestaan. Voor laden en lossen mag de auto korte tijd op

de straten geparkeerd worden, echter zodanig dat anderen niet gehinderd worden. Bij overtreding van

deze regels kan de codesleutel (tijdelijk) geblokkeerd worden. Bij een schade aan de algemene delen,

wordt de schade voor rekening van de veroorzaker hersteld.

 

11. Parkeren

De parkeerplaatsen zijn overheersend in privébezit en met bordjes gemarkeerd. Wie geen

parkeerplaats bezit, mag alleen op een niet gemarkeerde parkeerplaats zijn auto parkeren.

Een onterecht gebruik van privéparkeerplaatsen en andere privébezittingen kan juridische

consequenties hebben.

Kamperen of bewonen van caravans, tenten of campers op het park - buiten de daarvoor bestemde

plaatsen - is niet toegestaan.

Het parkeren van aanhangers mag ALLEEN op eigen parkeerplaatsen; dus NIET op

gemeenschappelijke parkeerplaatsen. Het plaatsen op eigen grond is niet toegestaan; er kan door het

beheer op aanvraag een plaats toegewezen worden, echter de beheerder neemt hiervoor geen

aansprakelijkheid.

De parkeerplaatsen bij de Supermarkt zijn binnen de openingstijden alleen voor klanten van de

Supermarkt beschikbaar. Parkbewoners, die s`nachts de parkeerplaatsen gebruiken, zijn verplicht om

8.30 uur de parkeerplaatsen te ontruimen.

Het rijden op de boswegen ook voor laden en lossen van auto’s, aanhangers of bestelwagens achter de

stenen bungalows is absoluut NIET TOEGESTAAN. In het verleden zijn diverse schades aan de

grasvelden en de paden ontstaan. Dit gebied is alleen bestemd voor wandelen en spelen.

Op het park mag men met de fiets rijden. Denk aan uw snelheid i.v.m. de voetgangers, vooral in de

korte bochten. Nogmaals denk aan uw aansprakelijkheid.

 

12. Infrastructuur

Stroom:

Elke huis heeft een aparte elektriciteitsaansluiting met meter.

De aansprakelijkheid van de bewoners begint bij de erfgrens van het perceel.

De houten bungalows zijn tot max.16 ampère afgezekerd. Elektrische toestellen met hoog

stroomverbruik mogen niet worden gebruikt. Bij gebruik van dit soort toestellen tegelijkertijd bestaat

er gevaar van overbelasting. Hierdoor kan een deel van de elektriciteitsvoorziening uitvallen,

waardoor andere bewoners ook met de last zitten. Het is dus verboden bijv. elektrisch te koken

elektrisch en/of het huis uitsluitend elektrisch te verwarmen. Electriciteit is alleen bedoeld voor eigen gebruik.

 

Gasvoorziening

De houten bungalows worden binnenkort via gasleidingen vanaf de propaangastank of openbare net

van gas voorzien. Nu zijn deze huizen nog met gasflessen uitgerust.

De stenen bungalows worden voorzien van aardgas met eigen meter en zijn dus direct op het

aardgasnet aangesloten. Elke gasaansluiting is van een aparte gasmeter voorzien.

De eigenaren van de houten bungalows ontvangen propaangas via een leidingsysteem van het park. De

verbruikskosten voor het gas moeten via facturering aan De Horn betaald worden.

De aansprakelijkheid voor de gasleiding begint voor de eigenaar bij de erfgrens van zijn perceel. Op

het eigen perceel is de eigenaar aansprakelijk/verantwoordelijk voor de gasleiding. Gasvoorziening via

gasflessen is absoluut NIET toegestaan, zonder toestemming van de beheerder.

De gasmeter wordt door een medewerker van de administratie afgelezen en heeft hiervoor

toestemming om het perceel te betreden. Voor het verbruik ontvangt u een factuur.

 

Waterverzorging

Elk huis heeft een drinkwateraansluiting. Het leidingsysteem is tot aan de meter eigendom van de

beheerder. Vanaf de meter is de eigenaar aansprakelijk/verantwoordelijk van de waterleiding. De

meter moet beschermd worden tegen vorst en vernieling. Bij schade aan de meter moet dit

onmiddellijk aan het beheer gemeld worden. Kosten voor schade aan het leidingsysteem, die door

werkzaamheden op het perceel zijn ontstaan, zijn voor rekening van de veroorzaker.

De watermeter wordt door een medewerker van de administratie afgelezen. Voor het verbruik

ontvangt u een factuur.

 

Afvalwater

Het afvalwater gaat naar speciale uitstortingen, die op de riolering zijn aangesloten. Wij verzoeken u

geen vuil in de toiletten en uitstortingen te storten. N.l. bij verstopt raken zijn de kosten van

schoonmaken erg hoog. De kosten komen voor rekening van de veroorzaker.

Elke eigenaar is voor het afvalwatersysteem tot aan zijn perceelgrens verantwoordelijk/aansprakelijk.

 

Huisvuil

Het huisvuil dient in plastic zakken in de huisvuilcontainer te worden gezet.

Grof vuil/chemisch afval dient te worden afgevoerd naar het gemeentelijke depot in Schagen.

Glas en papier kunt u in de aangewezen containers deponeren.

Metalen voorwerpen dienen zonder overige materialen in de ijzer container gelegd te worden,

Groenafval dient gescheiden grof/fijn aangeleverd te worden.

Het is verboden materialen/afval uit de milieustraat  mee te nemen.

 

13. Toiletten en douche

Wij vragen u de cabines schoon achter te laten, zoals u het voor uzelf wilt, probeert u dit ook op uw

kinderen over te brengen.

Het warme water in de douche loopt alleen na inwerpen van een speciale munt, die in de receptie te

koop is.

Verontreinigingen moet u zelf verwijderen.

Bij wantoestanden bij de sanitairunit verzoeken u dit direct bij de receptie te melden, zodat er snel

voor een oplossing gezorgd kan worden. Voor moedwillig veroorzaakte schade is de veroorzaker

aansprakelijk en de kosten komen voor zijn rekening.

Toiletten- douches in de winterperiode

De douches zijn afhankelijk van het weer opengesteld, echter vanaf 1 april t/m 30 oktober geopend.

 

15. Wasmachines

Wasmachines zijn te gebruiken na inwerpen van munten. U wordt dringend gevraagd, de was goed te

gesorteerd (lege tassen, gordijnen zonder haken, geen tapijten) in de machine te doen. De koop van

een wasmachine is duur en de prijs voor het wassen is alleen voldoende voor de verbruikskosten en de

onderhoud.

Houdt rekening met andere gebruikers en houdt u zich aan de wasregels:

• Gebruik de wasmachine alleen in de door u op de lijst gereserveerde tijd!

• De bij de wasmachine behorende wasdroger staat na de was klaar. Wie alleen wil drogen,

moet van tevoren ook de wasmachine gereserveerd hebben.

• NIET VERGETEN: Na het drogen de pluizenzeef schoonmaken!!!

 

17. Post

De post (brieven, kranten, etc.) voor parkbewoner met een brievenbus, wordt door een medewerkster

van de receptie gesorteerd, en in de brievenbussen gedeponeerd. Overige post wordt in een

verzamelbrievenbus gedaan.

Vanzelfsprekend moet iedereen alleen zijn eigen post ophalen – kinderen mogen alleen onder toezicht

de post halen.

 

18. Eerste hulp

Een EHBO-koffer bevindt zich in de receptie.

Een arts of de ambulance kunt u telefonisch volgens de noodgevallenlijst (in de vitrinekast) bereiken.

Een lijst ligt ook in de receptie voor u klaar.

Alle vermelde personen hebben een codesleutel voor de slagboom – desondanks zou het verstandig

zijn de ambulance bij de ingang te ontvangen. Buren zijn zeker graag bereid te helpen!

 

Brandweer

Het is wettelijk verplicht in elke huis een gevulde brandblusser te hebben. Denkt u alstublieft bij een

brand ook aan de tuinslang!

Na gebruik moet een brandblusser vernieuwd worden.

Open vuur, zoals kampvuur of verbranden van tuinafval is verboden.

Iedere vorm van vuurwerk is binnen het park strikt verboden.

 

Belangrijk Alle wegen en paden moeten bij calamiteiten en voor hulpdiensten vrij blijven, anders gaat

waardevolle tijd verloren.

19. Nog andere zaken

Ambachtelijke werkzaamheden en reclame aan huizen en op kavels zijn zonder toestemming van de

beheerder niet toegestaan.

Het beheer of het personeel mag, tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden op het park, zijn recht

gebruiken om volgens het parkreglement, personen het verblijf op het park te weigeren of personen

van het park te verwijderen, wanneer dit vereist is om de orde op het park te handhaven.

 

20. Verhuur

Aan elke huurder moet een parkreglement overhandigd worden en op de inachtneming van de regels

gewezen worden. Het niet inachtnemen van deze parkregels kan betekenen, dat de toegang tot het park

of een vakantiebungalow geweigerd kan worden, of dat het huren/verhuren van een bungalow

beëindigd kan worden. In ernstige gevallen kan een bewoner/huurder/bezoeker van het park

verwijderd worden.

Voor uw huurder ontvangt u aparte ingekorte parkregels.

 

21. Schade

Indien schade is ontstaan dient dit onverwijld te worden gemeld aan de betreffende persoon/eigenaar.

Indien deze niet bereikbaar zijn kan de beheerder worden geïnformeerd.

 

22. Klachten

De beheerder doet zo goed mogelijk zijn best om klachten te voorkomen en een ieder een zo prettig

mogelijk verblijf op het park te bezorgen. Mochten er desondanks klachten zijn, dan kan dit aan het

beheer worden gemeld, waarna deze binnen redelijke termijn de klacht trachten te kunnen verhelpen.

 

23. Slot

In situaties/gevallen/omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het beheer. Waarbij

deze ook bevoegd is het parkreglement te wijzigen, waarbij de redelijkheid en billijkheid in acht dient

te worden genomen.