Aantal zonnepanelen op Park de Horn: 229

(status 4-5-2023)
 
 

Park de Horn, al 60 jaar een supporter van Dirkshorn. 340 vakantiewoningen op 18 hectare ‘verscholen’ achter de SPAR. Ook de lokale ondernemers doen goede zaken, als zomers het park vol met toeristen zit. Door deze toeristen kunnen vele kleine ondernemers blijven bestaan.

In de afgelopen 10 jaar hebben wij veel geïnvesteerd: Laadpalen, Lantaarnpalen op Led, zonnepanelen, speeltoestellen, infra, gescheiden afvoer regenwater, asfalteren parkeerplaatsen, glasvezel (Delta), en in 2030 willen wij energieneutraal zijn.

Mocht u eerdaags een wandeling maken, loop dan ook een stukje over ons park. U zult genieten van de ontspannen sfeer en zien hoe ook ons park zich aan het aanpassen is.

 
 

Evenementen  Park De Horn  2022

Beste lezer,

Er wordt een aantal leuke, gezellige evenementen georganiseerd op Park de Horn. Hoe meer mensen daaraan deelnemen, hoe leuker en gezelliger het is. Iedereen is welkom. Voor een aantal evenementen wordt een kleine bijdrage gevraagd.  Je kunt je aanmelden bij huisje 739.

Programma: evenementen de Horn 2022.pdf (107,8 kB) 

 Veranstaltungen Park De Horn 2022

Lieber Leser,

Im Park De Horn werden eine Reihe von unterhaltsamen und geselligen Veranstaltungen organisiert. Je mehr Leute mitmachen, desto mehr Spaß macht es und desto geselliger ist es. Jeder ist willkommen. Für einige Veranstaltungen wird ein kleiner Beitrag verlangt.  Sie können sich in Haus 739 anmelden. 

 

Nieuwe speeltoestellen juli 2022

 

 

Slagboom entree SPAR 1/6/2022

De voorbereiding voor het plaatsen van de reeds aangekondigde slagboom is in volle gang, zie de foto

Binnenkort zullen wij u nader berichten omtrent de werking.

-------------------------------------------------------------------------

Die Vorbereitungen für die Installation der bereits angekündigten Schranke sind in vollem Gange, siehe das Foto

Wir werden Sie in Kürze über seine Funktionsweise informieren.

Vervolg berichtgeving gemeente Schagen |  Fortgesetzte Berichterstattung durch die Gemeinde Schagen 

Geachte eigenaren

In onze vorige mail van 20 April 2022 hebben wij u gemeld dat er door de gemeente een onderzoek gaat plaats vinden. 

Al 10- tallen jaren is bekend dat er een gebrek aan woonruimte is in Nederland. De regering blijkt dit niet op te kunnen lossen en heeft daarom het probleem doorgeschoven naar de provincie. Ook de provincie is het niet gelukt om genoeg woonruimte te creëren. Nu mag de gemeente proberen om dit voor elkaar te krijgen. Daarom start de gemeente nu een onderzoek op meerdere parken. Gezocht wordt naar parken waar meer dan 70% van de eigenaren wil dat er ruimte gemaakt wordt voor:

  • Asielzoekers
  • Arbeidsmigranten
  • Woningzoekenden
  • Sociale probleemgevallen

Wij zijn een recreatiepark en hebben ook van vele eigenaren vernomen dat dit een vakantiepark moet blijven. Wij hebben dit al bij de gemeente aangegeven.  

De gemeente zelf gaat niets extra's doen op ons park. Overlast en aanvullende kosten mogen we zelf oplossen. We hebben in het verleden ervaren welke overlast en chaos kan ontstaan.  De gevolgen van de mogelijke omzetting heeft vele consequenties.

Bij wijzigen van het bestemmingsplan zal:

  • uw WOZ-waarde hoger worden: U betaald meer belasting.
  • er meer tegenstrijdige belangen zijn.
  • onze infrastructuur aangepast moeten worden.
  • de woning mogelijk moeten voldoen aan het bouwbesluit, er worden dus nadere eisen gesteld.
  • de recreatieve sfeer op het park, een heel andere beleving krijgen.

Als 30% van de eigenaren de bestemmingswijziging niet wil, zal het park blijven zoals het is.

Park de Horn is een recreatiepark, dat willen wij graag zo houden.

Binnenkort zal de gemeente een uitnodiging versturen naar alle eigenaren voor een informatiebijeenkomst.

Wilt u dat het Park blijft zoals het is: Ja/Nee?

Laat het ons z.s.m. weten. Uw antwoord zullen wij aan de gemeente kenbaar maken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Eigentümer

In unserer letzten E-Mail vom 20. April 2022 haben wir Ihnen mitgeteilt, dass die Gemeinde eine Untersuchung durchführen wird.

Seit 10 Jahren ist bekannt, dass es in den Niederlanden an Wohnraum mangelt. Die Regierung scheint nicht in der Lage zu sein, dieses Problem zu lösen, und hat daher das Problem auf die Provinz abgewälzt. Die Provinz hat es auch versäumt, genügend Wohnraum zu schaffen. Jetzt kann die Gemeinde versuchen, dies zu erreichen. Deshalb leitet die Gemeinde jetzt eine Untersuchung in mehreren Parks ein. Sie suchen nach Parks, in denen mehr als 70 % der Eigentümer die Bereitstellung von Flächen wünschen:

- Asylsuchende

- Arbeitsmigranten

- Wohnungssuchende

- Soziale Problemfälle

Wir sind ein Erholungspark und haben auch von vielen Eigentümern gesagt bekommen, dass es ein Ferienpark bleiben muss. Wir haben dies der Gemeinde bereits mitgeteilt. 

Die Gemeinde selbst wird in unserem Park nichts Zusätzliches tun. Wir müssen die Belästigung und die zusätzlichen Kosten selbst lösen.

Wir haben in der Vergangenheit erlebt, welche Unannehmlichkeiten und welches Chaos entstehen können.  Die Folgen der möglichen Umstellung sind vielfältig.

Bei der Änderung des Flächennutzungsplans:

- Ihr WOZ-Wert wird höher sein: Sie werden mehr Steuern zahlen

- werden wir mehr Interessenkonflikte haben.

- unsere Infrastruktur muss angepasst werden

- Das Haus muss möglicherweise der Bauverordnung entsprechen, so dass weitere Anforderungen gestellt werden.

- Die Freizeitatmosphäre im Park wird auf eine ganz andere Weise erlebt.

Wenn 30 % der Eigentümer die Gebietsänderung nicht wollen, bleibt der Park so, wie er ist.

Der Park de Horn ist ein Erholungspark und das soll auch so bleiben.

In Kürze wird die Gemeinde eine Einladung an alle Eigentümer zu einer Informationsveranstaltung verschicken.

Möchten Sie, dass der Park so bleibt, wie er ist: Ja/Nein?

Bitte informieren Sie uns so schnell wie möglich. Wir werden Ihre Antwort an die Stadtverwaltung weiterleiten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20 April 2022 Berichtgeving gemeente Schagen.

Recent heeft de gemeente Schagen aangekondigd dat zij een project starten naar mogelijke transformatie van 4 vakantieparken in de gemeente Schagen waaronder Park de Horn.

Zij gaan onderzoeken of de bestemming kan worden aangepast, zodat permanente bewoning is toegestaan.

Onderdeel van het plan is te onderzoeken of er draagvlak is bij de eigenaren en alle overige belanghebbenden.

Wij verzoeken u vooralsnog geen actie te ondernemen, voordat er duidelijke informatie is hoe dit proces verder gaat lopen.

Op dit moment is dit de informatie die wij hebben. Mocht er meer informatie komen, dan zullen wij u nader berichten.

-------------------------------------------------------------------

Die Gemeinde Schagen hat vor kurzem angekündigt, dass sie ein Projekt zur möglichen Umgestaltung von vier Ferienparks in der Gemeinde Schagen, darunter Park de Horn, in Angriff nehmen wird.

Sie werden prüfen, ob der Flächennutzungsplan so geändert werden kann, dass ein ständiger Aufenthalt erlaubt ist.

Teil des Plans ist es, zu untersuchen, ob die Eigentümer und alle anderen interessierten Parteien das Vorhaben unterstützen.

Wir bitten Sie, vorerst nichts zu unternehmen, bis klare Informationen über den weiteren Verlauf des Verfahrens vorliegen.

Das sind die Informationen, die uns derzeit vorliegen. Sollten wir weitere Informationen erhalten, werden wir Sie informieren.

-----------------------------------------------------------------

 

WEBCAM PETTEN: 
 
17/2/2022

Indien er schade zal ontstaan door storm Dudley en/of Eunice zullen wij u informeren.

Wenn ein Sturm Schäden verursacht, werden Dudley und/oder Eunice Sie informieren.

------------------------------------------------------------------------

17/01/2022: vanaf heden geldt alleen de nieuwe verstuurde internetcode.

17/01/2022: von nun an ist nur noch der neu gesendete Internet-Code gültig.
 
17/01/2022: von nun an ist nur noch der neu gesendete Internet-Code gültig
 

---------------------------------------------------------------------

22/12/2021: Vorstperiode / Frostperiode

Denkt u eraan u water af te tappen, ter voorkoming van bevroren leidingen?

Denken Sie daran, Ihr Wasser abzulassen, um gefrorene Rohre zu verhindern?

-------------------------------------------------------------

16/11/2021 Stroomstoring Stromausfall

Van 16:12 tot 17:15 uur was er een stroomstoring

De oorzaak lag buiten het Park.

Von 16:12 bis 17:15 Uhr gab es einen Stromausfall.
 
Die Ursache lag außerhalb des Parks.

---------------------------------------------------- 

Activiteiten op Park de Horn:

30 oktober 2021: Halloween

31 oktober 2021: Mountainbike tour

-------------------------------------------------------

24 April 2021: Nieuwe entreeborden bij de SPAR & Oosterdijk

2 April 2021

Nieuwe bordjes: verboden honden te poepen, honden aan de lijn, maximum 8 km / uur.