Uitspraak Kamer van Toezicht / Urteil von "Kammer der Aufsicht"

23-01-2013 14:52

De heer Van der Ster heeft ongelijk wanneer hij beweert dat het besluit tot verkoop van het park niet rechtsgeldig is genomen. Dit blijkt althans uit een beslissing van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Amsterdam de dato 22 januari 2013.

De Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Amsterdam heeft namelijk op 22 januari 2013 besloten, dat de klacht, die de heer A. van der Ster heeft ingediend bij de Kamer van Toezicht over de notarissen en Kandidaat-notarissen te Amsterdam, tegen notaris Sterel ongegrond is verklaard. De Kamer van Toezicht heeft zich daarbij ook  uitgesproken over de rechtsgeldigheid van het besluit van de algemene vergadering van Vereniging van eigenaren Bungalowpark De Horn (hierna  te noemen: "de Vereniging") om toestemming te verlenen voor het sluiten van de overeenkomst tot verkoop van het park door het bestuur. Naar het oordeel van de Kamer van Toezicht is artikel 12 lid 2 van de statuten van toepassing op het moment dat aan alle oproepingseisen is voldaan. In artikel 12 lid 2 is bepaald dat de algemene vergadering met twee/derde meerderheid beslist of zij toestemming verleent tot het sluiten van de overeenkomst tot verkoop door het bestuur. Uit de notulen van de algemene vergadering van 14 mei 2011 blijkt van die toestemming van de algemene vergadering.

Voorts heeft de Kamer van Toezicht zich aangesloten bij de mening van Notaris Sterel omtrent de strekking van artikel 17 lid 8 van de statuten van de vereniging.
De strekking van artikel 17 lid 8 beoogt  naar de  mening van Notaris Sterel juist niet een algemene regel te geven voor de totstandkoming van besluiten van de algemene vergadering van de Vereniging. De strekking van die bepaling is derhalve ook niet om voor te schrijven dat het ook voor besluiten van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarvoor aan alle oproepingseisen is voldaan en waarbij het genomen besluit op de agenda heeft gestaan, vereist zou zijn dat alle leden dan ook ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn en dat dit besluit dan ook slechts met algemene stemmen genomen kan worden, zoals de heer Van der Ster steeds betoogd heeft. Afgezien van het feit dat door een dergelijke uitleg het bij een vereniging met meer dan 250 leden vrijwel onmogelijk zou worden om tot besluitvorming te komen en uit dien hoofde al niet een logische en redelijke uitleg is, spreken de statuten een dergelijke uitleg zelf ook tegen.

De algemene regel voor de totstandkoming van besluiten van de algemene vergadering van de Vereniging is namelijk neergelegd in Artikel 17 lid 3 van de statuten van de Vereniging en luidt als volgt:
“Voor zover de statuten of het Nederlands recht niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering met absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.”
Een absolute meerderheid wil zeggen een meerderheid van 50% + 1 van het aantal uitgebrachte stemmen.

De laatste zin van artikel 12 lid 2 van de statuten van de Vereniging geeft een uitzondering op de algemene regel omtrent de totstandkoming van besluiten van de algemene vergadering, zoals die in het voormelde artikel 17 lid 3 van de statuten van de Vereniging is neergelegd, als het gaat om de verkoop en levering door de Vereniging van registergoederen.
De laatste zin van artikel 12 lid 2 van de statuten van de Vereniging luidt namelijk als volgt:
“Bij transacties met betrekking tot onroerend-goed moet in principe de algemene vergadering worden betrokken, welke met twee/derde meerderheid beslist.”

Uit punt 4.3 van de beslissing van de Kamer van Toezicht volgt heel duidelijk dat de Kamer van mening is dat artikel 12 lid 2 op de besluitvorming van toepassing was en dat van de vereiste toestemming voor de overdracht blijkt uit de notulen van 14 mei 2011.

====================================================================================

Herr Van der Star ist falsch, wenn er behauptet, dass die Entscheidung, den Park zu verkaufen nicht rechtsgültig getroffen wird. Dies zeigt zumindest auf eine Entscheidung des Vorstandes der Beaufsichtigung der Notare und Kandidaten-Notare in Amsterdam DD. 22. Januar 2013.

Weiter ubersetzung folgt.

Terug